Realisatie

Rapport adviesbureau Atensus 2016

Onderzoek haalbaarheid
De gemeente Súdwest Fryslân heeft Advies- en Ingenieursbureau Atensus in 2016 opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek.

De belangrijkste conclusies uit dit rapport:
* De realisatie van dit fietspad is zeer zeker mogelijk.
* Het is van belang dat er tijdig afstemming met het Wetterskip Fryslân wordt gezocht
om de haalbaarheid te toetsen.
* Ten aanzien van de ruimtelijk inpassing is het belangrijk de impact van het Natura
2000 gebied op de kans van slagen niet te onderschatten. Een globale
soortenanalyse laat zien dat er op voorhand geen signalen zijn die een belemmering
doet vermoeden.
* Ten aanzien van de recreatie liggen er kansen om de bestaande knooppunten te
ontsluiten met het fietspad. Hiervoor is het noodzakelijk ten minste twee keer een
aansluiting te maken op de bestaande weg achter de dijk.
* Bestemmingsplan technisch is er geen reden aan te nemen dat
realisatie van het fietspad op onoverkomelijke bezwaren stuit.

Planning
De eerste fase vormt het gedeelte Afsluitdijk – Makkum – Workum (Slinkewei).
Dit deel van het traject heeft een lengte van 11 kilometer. De kosten worden voorlopig geraamd op € 4 ml.

Medewerking andere partijen:
Het waterschap
Het Wetterskip Fryslân is bereid om haar medewerking te verlenen, wat uiteraard een absolute voorwaarde is.
Paul van Erkelens, dijkgraaf van Wetterskip Fryslân schreef op 25 april 2018 het volgende: “Het waterschap is in beginsel kaderstellend en faciliterend. Wij leggen zelf geen fietspaden aan. Inmiddels heeft er al wel een contact met de gemeente Súdwest-Fryslân over dit initiatief plaatsgevonden, waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn besproken. Wij zijn graag bereid om het gesprek met de gemeente verder voort te zetten!”

Koppelkansen Friese IJsselmeerkust
Het project Cornelis Lely Pad maakt sinds 2016 deel uit van het provinciale ‘Ontwikkelproject Koppelkansen Friese IJsselmeerkust’.

De Nieuwe Afsluitdijk
De directie van De Nieuwe Afsluitdijk heeft in het kader van recreatievoorziening haar medewerking toegezegd aan het tracé Afsluitdijk – Makkum.

Uitbreiding Cornelis Lely Pad
Op de lange termijn zou het Cornelis Lely Pad uitgebreid kunnen worden. Aan de Oostkant richting Lemmer. En aan de Westkant via de provincie Noord-Holland. Het gehele pad zou dan aan de IJsselmeer-zijde van de voormalige Zuiderzeedijk komen te liggen.

Het uitbreiden van het pad kan op de volgende manieren:
* Door nieuwe paden aan te leggen.
* Door reeds aanwezige dijkpaden, zoals in Monnickendam of het buitendijks fietspad van Den Oever naar Kornwerderzand, om te dopen tot Cornelis Lely Pad.
Het totale, aaneengesloten Cornelis Lely Pad zou dan zo’n 265 kilometer lang zijn.
De gebruikers van het pad kunnen dan genieten van een eindeloos uitzicht op het levenswerk van Lely, de verdwenen Zuiderzee.